| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Cosmoglotta B 039 (oct 1942)

Page history last edited by Dave MacLeod 5 years, 2 months ago

COSMOGLOTTA 

 

OFICIAL MENSUAL ORGAN DEL OCCIDENTAL-UNION 

 

Redaction e Administration : 

 

INSTITUTE OCCIDENTAL, CHAPELLE (Vaud), SVISSIA 

 

Serie B , poligrafat. Tel. 9 56 56 Octobre 1942 - Nró 39 (10) 

 

----------

 

"NATURAL" E "ARTIFICIAL" IN LI LINGUE

 

Li lingues artificial es un cose quel li scritores populari e mani filologos combatte ancor hodie quam "ínscientic". Li max recent judicament de ti specie noi extrae de un raport de sr. A Kring *) pri li question del recomendabilitá de un lingue supranational (vivent o artificial), misset al functionarios del "Europa-Union"' Zürich. Noi lee ta: 

 

"Vu questiona ca it es recomendabil selecter un lingue artificial quam idioma supranational. A to yo deve emfaticmen responder: NO ! It ne es nor tache intrar in concurrentie con Deo ("wir sind nicht dazu berufen, dem Herrgott ins Handwerk zu pfuschen") e constructer creationes linguistic. On ya save que omni creationes homan contene necessimen arbitraritás e tis-ci es tot simplicmen interdictet in li imperia del spíritu, quam céterimen anc in li education e altri dominias del cultura". 

 

-----

 

* ) Sr. Kring es li autor de un tre interessant libre intitulat DAS WORT: Sprachliche Weltwanderfahrten (LI PAROL: Linguistic peregrinationes tra li munde). Editoria: Schweiz. Kaufm. Verein, Zürich, 143 pág., precie brochat Fr. 6, ligat 7.50. It es scrit por li profanes in linguistica e constitue por tis-ci un tre instructiv letura. It va interessar nor letores saver que sr. Kring conosse Occidental e que il declara considerar it quam li max bon sistema de lingue artificial. 

 

- 109 - 

 

 

 

Li lingue sembla do esser por cert filologos alquo misteriosimen crescet, situat trans omni possibilitás esser influentiat, e ancor minu esser fabricat, per volentie del homes. 

 

Che un parte de linguistes, tal enunciationes es simplicmen li efect de un deformation professional, ma mani altri adversarios del lingues artificial (filologos e non filologos) simplicmen hauste su saventie ex li lexico enciclopedic del annu 1900, pro que un edition plu recent ne existe in li biblioteca municipal. 

 

On vell facilmen posser liquidar tal criticas, posiente a nor adversarios li question ca ili refusa glacie artificial o gallinas artificialmen covat. Noi aconosse que noi ne posse fabricar un cavall natural, ma noi permisse nos observar que anc automobiles e aeroplanes have cert avantages. 

 

Comprensibilmen omni to pruva poc o necos, nam un lingue es ni un gallin ni un quadriped.

 

Noi mey do posir nos tre seriosimen e positivmen li question: "Quo es natural" e "quo 

 

es artificial?". In li forest virginal del Amazonas u null ente homan ancor ha penetrat o in li impetuosi cavall quel fierimen galoppa préter noi, noi have sin alcun dúbit li prototip de lu "natural". Nam li cavall vive, it move se e calid sangue pulsa tra su venes. In revancha li monument equestri, fondet ex bronze, ínmobil, quel presenta se a nor ocules es un product del arte, li ovre de un celebri sculptor. 

 

Ergo, "natural" es alquo nascet ex se self e sin auxilie del hom, durant que "artificial" significa "ovre homan". 

 

Ci noi vole strax far observar que precis e facilmen distinctibil delimitationes inter "natural" e "artificial" ne existe. Li cavall just mentionat presenta se con oreles, crine e caude talliat. It have hufes ye li pedes. Es- 

 

- 110 - 

 

 

 

que tal cavalles es trovabil in li "líber natura"? On va responder que to es litt detalies e que in se self li cavall malgré to representa un genuin e ínfalsificat product natural. Ma yo, per hasard, conosse li historie de ti cavall e permisse me metter in dúbit su "naturalitá. Ti cavall ne nascet sin li intervention del hom. Li cavallo ne ha electet li matre de su yune in li líber natura e secun su líber volentie, ma li elevator ha selectet self cavallo e cavalla por obtener un determinat product de elevage. Esque li resultat es ancor "natural" ? 

 

Li conosseros del rasses canin va confirmar vos que mult de ti rasses es absolut artificial. Por ex. "mopses" ne existe necú in li líber natura. E esque li rose nigri es natural o artificial ? E li punie-grandi fresberes e li ananas queles li jardinero posi sur nor manja-table, esque anc tis es "natural" ? To es, justmen expresset "natura con arte"; it es li natura directet secun li scope-consciosi volentie homan; it es li arte crescet ex li natura. 

 

Noi ne mey obliviar que mult productes artificial es hodie superiori a lis natural. Por ex. li colorantes natural ne es comparabil pri puritá e luce-resistentie al colorantes artificial. On prefere sempre plu li cautchuc sintetic al cautchuc natural e li fabrication de objectes ex materies plastic es un triumf del inventivitá homan. 

 

Ma noi mey retrovenir al linguistic látere del question. 

 

Li infant ne recive li lingue quam natural don junt con li pedes e li manus o quam li bocca e li ocules. It deve aprender it. Ma li "corect" aprension del lingue es possibil solmen si on represse constantmen li instinctiv tendentie al formation del paroles e frases secun li leges de analogie. Mani del inregularitás

 

- 111 - 

 

 

 

existent in li vivent lingues (ne omnes!) debi lor conservation solmen a ti cause, nam li instinctiv tendentie vers unification del express-manieres vell altrimen bentost exterminar les. 

 

Ti tendentie trova su max bon ilustration in li lingue scientic quel es sin contestation possibil product absolut artificial. Li rádicas es prendet ex mort lingues (grec e latin) e in li finales noi observa li constant cuida, expresser li sam coses per li sam sufixes. Talmen noi have li finale -it in paroles quam "dinamit, grafit, antracit, clorit etc." Tre numerosi es anc li finale -0l  (ex li parol "alcohol" benque ci it ne es finale): carbol, naftol, fenol, cresol. Un altri element de artificialitá noi trova in li met0de del noviformationes per acurtation de expressiones combinat: HAPAG - Hamburg-Amerika.Paketfahrt-Aktiengesellschaft; FIAT - Fabbrica Italiana di Automobil Torino; UFA -Universal-Film-Aktiengesellschaft etc. Yo tace pri formationes quam AOK (Armee-Oberkommando), Flak, Motpulk, etc. etc . 

 

Por pruvar que tal novifomationes artificial ne restricte se solmen al lingue professional, yo cita secun Schuchardt li secuent tre ilustrativ exemple: 

 

In li lingue madyar "minta" significa "mustre". Ti parol have mult derivates e servi por un grand númere de combinationes; foneticmen it es genuin madyar e servi tam bon quam alcun altri parol. Ma si un parol ha esset fabricat in li retorte, it es ti-ci e ancor secun un fals recepte. In svedés li parol "monete" traducte se per "mynt" e it esset adaptat al laponic sub li form "mynta". In un old lexico laponic li traduction "mustre" por "mintar" hat, pro un erra tipografic, esset decovrit circa li annu 1770 de patre Faludi. "Minta"

 

- 112 - 

 

 

 

mult pleset le, pro que it amemorat le li madyar "mint a" (quam li) e il transplantat ti scri- o print-erra laponic in li plu o min parent lingue madyar u it, quam ja dit, prospera e "non olet" . 

 

Li austrian fisico e filosof Ernst Mach dit unquande: "Metafisic" noi nomina omni tal notiones che queles noi ha 0bliviat qualmen noi ha arivat til ili." In maniere analog, noi posse dir: "natural" es por noi ti coses e processes pri queles noi ne save qualmen ili ha nascet. Li parol un mintatt es pri to un excellent exemple.

 

Ma mem plu intensiv quam in madyar, li fabrication de paroles ha esset perductet in li lingues de pluri micri nationeg, pos lor elevation al rang de lingues national. Yo mentiona ci li tchec, serbocroat, albanic, provençal e li 'landsmaal' norvegian. Li reviventation del hebreic es un altri exemple. Omni ti noviformationes es li ovre consciosi de erudites, patriotes e poetes. Mistral, li max conosset de ti reviventatores esset representat con lute in manu e li vocabularium in li altri. 

 

Cert noviformationes expande se quelcvez quam un maladie epidemic. Jespersen cita quam exemple por un tal "mode-" sufix li finale -ería quel significa un loc in anglés american. It comensat per "cafeteria" (format per imitation del hispan) quel nascet in California e provocat un real epidemie de simil formationes: chocolateria, fruiteria, luncheteria etc. Un equivalent sufix es "-torium". Noi have ta "barbatorium, printatorium, bobatorium, etc." 

 

Ante 25 annus, un jurnal danés ofertat un premie por li max bon surogat del pesant parol "automobil". Li premie esset atribuet por li parol quel expandet se tre rapidmen. On usa it hodie ne solmen in Dania, ma anc in 

 

- 113 - 

 

 

 

Svedia e Norvegia. On forma con it anc combinationes e on ha mem derivat un verb de ti parol . 

 

On va dir que to es solmen poc exemples queles pruva nequo. Noi deve do ci mentionar anc li normation lingual in li tecnic-scientic dominia u li "tresor de paroles" es consciosimen regulat e sistematicmen directet in su developation. E to eveni in un gradu quel ancor ne ha esset atinget de null gramatico, null academie e null scole poetic. 

 

Yo pensa que li exemples citat sufice por monstrar que un clar separation inter "natural e "artificial" in un lingue va in li max mult casus sempre esser arbitrari. Mult elementes trovabil in li lingues vivent es "artificial" e mult coses in li lingues artificial es absolut natural e quant plu bon es un sistema, tant plu natural it apari a noi. Si noi lee li frase: "Occidental es li comun lingue del Europan cultura, nam it es li extract del lingues europan" tande it apari a noi mult plu natural quam si noi vell vider li sam frase in chinés o arabic. 

 

Li inpossibilitá de un clar separation inter lingues natural e artificial es anc aconosset de mani del max eminent representantes del scientie linguistic e ili ha sempre defendet ti opinion contra li majorité de lor colegos. Hugo Schuchardt di por exemple : "Si on vell ex li "homunculus-"objection extraer li oposition inter "cose crescet" e "cose fat" , to vell haver null importantie por practica. Noi ya remplazza in crescent gradu e con evident success productes natural per productes artificial e processes natural per processes artificial. Ma - e per to noi quasi tucha li axe del discussion teoric - un tal oposition totmen ne existe in relation al lingue : lingues artificial e plu o min anc 

 

- 114 - 

 

 

 

natural, lingues natural es plu o min anc artificial."

 

"Karamazin introductet mult noviformationes in li lingue russ, noi nave qui inventet les e noi mem plu ne pensa a Karamazin quande noi usa su noviformationes queles ha devenit ja tot customal in li lingue russ" (Nik Yushmanov).

 

"Tre bon, on va dir. Noi aconosse qui in omni casus citat un intervention artificial ha esset fat in li natural evolution del vive lingual. Ma to omnicos es alquo totmen altri quam li invention de un complet lingue. On ne posse inventer lingues."

 

Regretabilmen ti argument semblantmen just es refutat per li existentie íncontestabil de real inventiones lingual. Noi posse citar ci omni "artificial" lingues frontieral e mixtet queles servi quam medie de intercomprension inter popules de diferent rasses (por ex. inter chineses e angleses); adplu li secret lingues ("argots") del studiantes, furteros e vagabundes existent ye omni témpores in multissim landes.

 

Li arte del perfect jardinero ne consiste in li production de un rose natural, ma in li selection del max bell e max bon exemplares, que permisse le, per li sam medie quam li natura, obtener nov species per cruceament e mutation.

 

Ti sam tache have anc li mundlinguist. Il victe li natura explorante li leges del lingue e adaptante se a ili in li creation del idioma supranational.

 

Secun O. Jespersen de A.M.

 

----------

 

Un del maxim grand frivolitás del hom es, nominar ti o ta altri animale "fals", quam si vell exister un ente quel es plu fals in su relationes al altri entes quam li hom.

 

Christian Morgenstern.

 

-115-

 

 

 

"BUMM !"

 

Pos que morit in Berlin li oldissim, tre reputat e meritosi ginecolog Prof. Dr. Bumm, conosset pro su proverbial despecte por titules oficial e por decorationes, on racontat li secuent anecdote :

 

Prof. Bumm esset unvez invitat a un soaré e incontrat ta un oficero portant un imposant serie de órdenes quel presentat se a il per li energic e tranchant declaration: "Baron de e a Ixenstein, general de artilleríe!" A quo li adparlato respondet simplicmen: "Bumm!" Li general mesurat li inconosset civilist per un sever regard e repetit, accentuante chascun síllabe: "Baron de e a Ixenstein, general de artillerie!" - "Bumm!" esset li iterat response. Quande li oficero, ye li cúlmine de indignation pro ti evident persiflation de su rang militari e de su incorporation in li armé, repetit por li triesim vez su refrane e reciver denov quam response ti ominosi "Bumm!", per quo li afere semblat in su ócules har devenit matur por li duell, li hósped felicimen intervenit e explicat li miscomprense.

 

(Ex "National-Zeitung")

 

----------

 

LI ASSOCIATION.

 

It es admisset que li association es li sol grand medie economic quel existe in li munde e que si vu ne associa li homes in li labore, in li economisation, in li sucurs e in li repartition, li max grand númere de ili va ínevitabilmen esser victime de un minorité intelligent e plu bon providet per medies de success. Li association voluntari, ú chascun intra e surti líbermen secun conditiones determinat per li experientie, es li sol remedie eficaci a ti tri calamitás: li misere, li sclavitá e li coruption.

 

Lacordaire.

 

-116-

 

 

 

IN LI PROTECTION DEL CICLOPE.

 

Fabul de Pestalozzi (1746-1827)

 

In li témpores del ciclopes un debilon reflectet: "Yo vole confider me a su protection, tande il fa me necos."

 

"To es fat bon", dit li ciclope, "prende nu simplicmen ti fil in tu manu, e yo vole ducter te, u tu deve ear a levul o a dextri."

 

To aterret li debilon; su tot córpor tremet. Tamen il prendet li fil in su manu. Ma ja li proxim matin li ciclop dit: "Ti fil vell posser lacerar se", e il dat le un corde in su manu.

 

Poc dies pos to li gigant dit a il: "Li fil e li corde esset solmen por li témpor de prova, in li future tu deve prender ti cable de protection per li manu e jurar, que tu ne va lassar cader it, ni durant li die, ni durant li nocte."

 

Pallid quam un mort, li hom nu jurat quo ne esset possibil tener. Bentost li cable cadet ex su manu e il ne hastat levar it del suol, sur quel it cadet.

 

Pri to li furion colerat e dit: "To es ínfidelitá e perjurie, e to on deve prevenir." Parlante talmen il inligat su ambi manus per li cable de protection. Talmen incatenat li mann gemit: "Beat es tis queles il devora sin protection" e redat unvez durant un tot nocte per su dentes a ti cable de protection e volet tramanjar it. Ma li monstru avigilat se ante que il esset líber, e nodat li timet cable circum li titilliabil coll e menaciat le terribilmen, contracter li nod pos li prim delicte contra li sacri protection. Trad. F.H.

 

----------

 

 

 

Un optimist, precipitat

 

desde un quaresim etage,

 

ye chascun fenestre clamat:

 

Til nu yo ha fat bon viage !

 

- 117 -

 

 

 

CONCURS DE TRADUCTION

 

German. Wo ist es am dunkelsten ?

 

Ist das nicht eine dumme Frage ? Und doch ist es gar nicht selbstverständlich, dass es in der Nacht am dunkelsten sei. Die Verdunklung hat uns ja wieder gezeigt, dass selbst während einer dunklen Nacht noch recht viel gesehen werden kann. Viel dunkler ist es bei vulkanischen Aschenregen, wenn z. B. in einer Entfernung von einem Meter eine helle Lampe nicht mehr gesehen werden kann. Noch dunkler, geradezu unirdisch dunkel, scheint es in den Tiefen des Weltmeeres zu sein. Schon in secht Meter Tiefe verschwindet das Licht fast vollkommen und bei 90 Meter war fast das ganze Spektrallicht verblasst, berichtet W. Beebe übe seine Tiefseetauchfahrten. Bei 240 Meter Tiefe sah der Forscher nur ein tiefstes, schwärzestes Blau, das man sich denken kann, eine geradezu unirdische Farbe. Von 600 Meter an herrscht im Weltmeer völlige Finsternis. Es scheint demnach in den Tiefen der Ozeane am dunkelsten zu sein.

 

Ti textu traductet a Occidental es a inviar ante li 15 novembre 1942 al Institute Occidental, CHAPELLE (Vaud).

 

 

 

ATTENTION! Desde nu, noi ne plu va atribuer apreciationes por li labores de concurs quam indicat in li nr. 31, pág. 22 de Cosmoglotta B. Noi va simplicmen publicar li max bon traduction recivet e li liste del partiprendentes al concurs. Talmen chascun partiprendente va har li possibilitá corecter su erras o decovrir un ameliorat stil.

 

Noi va comensar li regulari publication de textus del concurs desde li proxim numeró.

 

RESULTATE: (Nr. 37, august 1942):

 

De francés a Occidental:

 

Sr. W. GILBERT (Muret)

 

REUNION IN LAUSANNE

 

Ye li ocasion del venida a Lausanne de srs Dr. Haas (Winterthur) e Hamburger (St. Gallen) srs Matejka (La Chaux-de-Fonds), Berger (Morges), Mayor (Lausanne) e Lagnel (Chapelle), reunit se li soledí 20 septembre in Lausanne por distusser li important problemas concernent li labores linguistic e lexicografic.

 

Ili anc ha examinat cuidosimen omni questiones de editiones e de propaganda.

 

Tal reuniones es tre productiv pro que ili permisse liquidar mult problemas queles vell postular long corespondentie. In plu, to es anc un excellent ocasion utilisar Occidental. On posse talmen vider quant rapidmen li parlada deveni fluent.

 

Sres Dr. Haas e Hamburger anc visitat li Institute Occidental e ili posset vider qualmen functiona nor tot organisation: Occidental-Union, SAPO, SCOED, Cosmoglotta, Institute Occidental, etc.

 

Quáncam un general assemblé del SAPO vell har esset util, li partiprendentes al reunion judicat preferibil procrastinar it por evitar a nor membres alt expenses ferrovial. F.L.

 

----------

 

SCOED

 

(Societé Cooperativ del Occidental Editiones)

 

Li membres del SCOED es ci informat que li intereste de lor partes social por li annu 1941 (3 %) es a lor disposition, in lor credite che li Institute Occidental.

 

Ye ti ocasion, noi rememora a nor letores que li aquisition de un parte social del SCOED es un deve por omni tis, queles desira li success de Occidental. Li partes social es de Fr. 20.-- sviss; ili posse esser payat in quar ratas. Ples demandar li "Statutes" che li Institute Occidental.

 

-------------------------------------

 

ADHERE A SCOED - ADHERE A SCOED - ADHERE A SCOED.

 

---------------------------------------

 

-119-

 

 

 

SUBVENTIONES-CONTRIBUTIONES RECIVET (30.9.42)

 

Sres A. Nordlund, Fr. 5.--; G. Ahlstrand, Fr. 1.20; Johalf, Fr. 1.--; F. Haller, Fr. 1.--.

 

Cordial mersí ad omnes !

 

-------------------

 

RECTIFICATION

 

In li articul del ultim Nr. de Cosmoglotta B, "Japanés quam nov lingue universal...", p. 100, ples leer talmen li frase desde li linea 13: "Or, por esser comprendet del usatores de Basic English, li Angleses vell in lor torn esser fortiat memorar li 850 paroles, etc..." (li sublineat parte esset obliviat in scrition; noi peti li autor excusar nos).

 

----------------------

 

VICTORIE! VICTORIE!

 

Car coidealistes e letores!

 

Esque vu crede que vu va posser pussar ti eclatant cria "Victorie!" per li plen fortie de vor pulmones, quam expression de vor ínlimitat joy, si vu atende beatmen que un parte del laboreros de nor movement mey har exhaustet lor tot forties por li realisation de ti success ? Tot ne !

 

Noi besona li auxilie de OMNES.

 

Qualmen subtener nor eforties ?

 

Tre simplicmen: CHASCUN MENSU, ples inviar a nor postchec-contos un subvention, mem micri, secun vor possibilitás, per li anexet bulletin de payament.

 

Guttes de aqua fi li grand riveres - micri auxilies de multes junt fa grand forties - grand forties ducte al VICTORIE.

 

Do, ples ne atender deman por acter !

 

--------------------

 

IN VOR BIBLIOTECA ANCOR MANCA...

 

li "Vollständiger Lehrgang der internationalen Welthilfssprache Occidental" de A. Matejka ? Tande ples strax comendar it al I.O. : Precie Fr. 2.50 (Membres O.-U., SCOED, Fr. 2.20)

 

-120-

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.